logo uithoek gebrokenwit
 • Bar
 • Dagcamping
 • Jongenslokaal
 • Meisjeslokaal
 • Omgeving - Natuurschoon
 • Omgeving - Ophaalbrug
 • Omgeving - Zegerplas
 • Strand bij Wet n Wild
Bar

Bar

Dagcamping

Dagcamping

Jongenslokaal

Jongenslokaal

Meisjeslokaal

Meisjeslokaal

Omgeving - Natuurschoon

Omgeving - Natuurschoon

Omgeving - Ophaalbrug

Omgeving - Ophaalbrug

Omgeving - Zegerplas

Omgeving - Zegerplas

Strand bij Wet n Wild

Strand bij Wet n Wild

Huurvoorwaarden - Gebruikersreglement

U kunt ons scoutinggebouw "De Uithoek" huren op basis van onderstaande voorwaarden, Met ingang van 1 april 2017 gelden onderstaande huurvoorwaarden. Het gebruikersreglement maakt een onverbrekelijk deel uit van de huurovereenkomst.

GEBRUIKERSREGLEMENT
Het verblijf van de huurder is gebonden aan de omschrijving in het gebruikersreglement zoals
hieronder omschreven. Scouting Uithoek behoudt zich het recht voor om de huurder de toegang
tot het gebouw te ontzeggen indien de huurder zich niet gedraagt volgens dit reglement. Dit
reglement maakt een onverbrekelijk deel uit van de getekende huurovereenkomst.
1. De huurder heeft een minimale leeftijd van 25 jaar en is verplicht een in Nederland geldige
legitimatie te overleggen bij sleuteloverdracht. Uitzondering op deze regel zijn eigen en overige
scouting groepen.
2. Op last van de brandweer is parkeren van motorvoertuigen op het terrein in het geheel niet
toegestaan. Daarnaast is de brug totaal niet geschikt voor voertuigen zwaarder dan 500 kilo en
daarmee verboden.
3. Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Er mag geen entreeprijs worden geheven en er
mag geen verkoop van drank en etenswaar plaatsvinden.
4. In het gehele gebouw geldt een rookverbod. In het gebouw bevinden zich rookmelders. Indien
deze door bewust of onbewust gedrag onnodig afgaan zal hiervoor een direct opeisbare boete
van € 50,00 in rekening gebracht worden.
5. Als één of meerdere zegels ten onrechte van de brandblusapparatuur worden gehaald of
verbroken, wordt per zegel € 125,- in rekening gebracht.
6. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderverhuur af te staan. Het
gehuurde mag alleen worden gebruikt voor het doel dat door de huurder is aangegeven.
7. De verhuurder is bevoegd indien het gerede vermoeden bestaat dat huurder zich niet houdt aan
de verplichtingen uit de huurovereenkomst of dit regelement of ingeval van calamiteiten te allen
tijde het verhuurde te betreden.
8. De huurder verplicht zich om tijdens het verblijf alle redelijke aanwijzingen van de verhuurder op
te volgen.
9. Het aanleggen van kampvuren is ten strengste verboden. Slechts scoutinggroepen mogen na
overleg met de verhuurder én afhankelijk van de weersomstandigheden en nadere eisen van de
brandweer in incidentele gevallen een kampvuur aanleggen. In geval van toestemming moet het
kampvuur in de kampvuurkuil worden gemaakt. Scoutinggroepen dienen voor eigen brandhout
te zorgen.
10. In de kampvuurkuil is het aanmaken van een barbecue in de reeds aanwezige halve ton
toegestaan. De huurder dient ervoor te zorgen dat de asresten zijn gedoofd om ontbranding te
voorkomen.
11. Er mag geen geluidsoverlast veroorzaakt worden. Denk hierbij aan het buiten afspelen van
muziek of openstaande ramen en deuren bij het binnen draaien van muziek.
12. Er mogen geen spijkers, punaises, schroeven e.d. in muren, deuren worden geslagen of op
enige andere wijze beschadigingen, aanpassingen en/of veranderingen aan het gebouw worden
aangebracht.
13. Keukeninventaris is niet aanwezig. De huurder dient zelf te zorgen voor serviesgoed, bestek,
glaswerk etc..
14. De in het gehuurde aanwezige voorraden zoals schoonmaakspullen mogen door de huurder
worden gebruikt. Toiletpapier en vuilniszakken dienen altijd aan het einde van de huurperiode
met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit te worden aangevuld.
15. Het beschadigen of kappen van bomen en struiken, evenals graven op het buitenterrein is niet
toegestaan.
16. In geval van schade aan het gebouw, de omgeving en/of vermissing of beschadiging van de
inventaris en/of inboedel worden de ontstane kosten verrekend met de borgsom. Indien de
borgsom niet toereikend is worden de overige kosten achteraf in rekening gebracht.
17. Bij afwezigheid dienen alle ramen en deuren gesloten te zijn.
18. Fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaats in de fietsenstalling te worden gestald.
19. Het gebruik van alcohol is met mate toegestaan onder voorwaarde van de Nederlandse wet en
onder toezicht van een volwassenen. Het gebruik van drugs en andere geestverruimende
middelen is ten strengste verboden.
20. Het is niet toegestaan om drank in glas aan te bieden aan uw gasten, gezien het risico op
glasscherven op een terrein waar veel kinderen spelen. Ook bierdopjes moeten direct worden
opgeruimd en mogen niet over het terrein of in het gebouw zwerven.
21. Op last van de brandweer mogen in het gebouw maximaal 120 personen incidenteel en
tegelijkertijd verblijven. Overnachting in het gebouw is alleen toegestaan bij speciaal
aangevraagde weekendkampen. Hiervoor geld een maximum van 80 personen en er mag enkel
in de grote zalen geslapen worden. Voor de overnachtingen gelden extra huurvoorwaarden die
bij de huurovereenkomst verstrekt worden.
22. Alle buitendeuren zijn bedoeld als nooduitgang en dienen te allen tijde aan binnen- en
buitenzijde vrij gehouden te worden.
23. De huurder laat na gebruik de gebruikte ruimtes opgeruimd, veegschoon en indien nodig
gedweild achter. Toiletten zijn schoon en het afval is verzameld in vuilniszakken en is
gedeponeerd in de afvalcontainer buiten. Chemisch afval dient door de huurder apart te worden
gehouden en door huurder zelf te worden afgevoerd. Tevens dient het buitenterrein en de
aangrenzende sloot bij vertrek opgeruimd te worden achtergelaten.
24. Bij verlies van de sleutel wordt € 50,- onkosten in rekening gebracht. In geval van verlies dient
de verhuurder hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te worden gesteld.

HUURVOORWAARDEN
De bepalingen in de huurovereenkomst zijn van kracht op het op de voorzijde getekende contract
waarmee het gebouw gebruikt kan worden in aangegeven periode voor het opgegeven doel en
na naleving van onderstaande bepalingen.

Artikel 1: huurprijs en borgsom
De huursom dient binnen veertien dagen na het tekenen van de huurovereenkomst volledig te
worden voldaan. Indien de verhuring valt binnen deze termijn van veertien dagen dient de
volledige huursom per direct te worden voldaan. De huursom dient te worden overgemaakt op:
rekeningnummer NL53 RABO 0301 6115 80
ten name van Scouting Uithoek
Naast de huurprijs is de huurder tevens een waarborgsom van € 200,- verschuldigd, die
gelijktijdig met het betalen van de huursom dient te worden voldaan.
De waarborgsom zal na de huurperiode worden gerestitueerd, tenzij er sprake is van schade die
voor rekening van de huurder dient te komen. In dit geval vindt een verrekening met de
waarborgsom plaats.

Artikel 2: annulering
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst
opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Wanneer de
huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is
het volledige huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.
Wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd, een andere huurder wordt gevonden, dan
zullen genoemde bedragen alsnog worden terugbetaald aan de (oorspronkelijke) huurder, onder
inhouding van € 25,- administratie- en behandelingskosten.

Artikel 3: gebruikersreglement
Het gebruikersregelement maakt een onverbrekelijk deel uit van deze huurovereenkomst, deze is
aangehecht aan de huurovereenkomst en tevens terug te vinden opwww.deuithoek.nl. De
huurder dient zich te houden aan dit reglement. De huurder is volledig verantwoordelijk voor wat
er in de gehuurde periode met het gebouw, het omliggende terrein (binnen de sloot) en alles wat
daarbij hoort, gebeurt. Indien het reglement wordt overtreden, heeft de verhuurder de
mogelijkheid de huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen.

Artikel 4: de sleutels
De huurder is verplicht op aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de
verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Indien de sleutels niet tijdig worden
ingeleverd, wordt een boete gelijk aan de huurprijs per dag in rekening gebracht.

Artikel 5: zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en
zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking
stellen. Aan het einde van de huurperiode zal door of namens de verhuurder en in het bijzijn van
de huurder het gehuurde worden geïnspecteerd. Ingeval van schade zal de huurder hiervan in
kennis en hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Het schadebedrag wordt in beginsel verrekend met de waarborgsom. Indien het schadebedrag
de waarborgsom te boven gaat, dient de huurder het resterende bedrag te vergoeden.

Artikel 6: ontbinding
Indien de huurder zich niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, houdt, is
de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Restitutie van
de eventuele restanthuursom en de waarborgsom zal in dat geval niet plaatsvinden.

Artikel 7: opzegging van de huurovereenkomst
Alle opzeggingen dienen per aangetekend schrijven plaats te vinden, tenzij eventueel per e-mail
overeenstemming hierover kan worden bereikt.

laat je uitdagen

 • Conti
 • Erbi
 • Flynth
 • Goedhart keukens
 • Gromax
 • Me broer
 • Plugers montage
 • Vliko
 • mkb assistent
Conti

Conti

Erbi

Erbi

Flynth

Flynth

Goedhart keukens

Goedhart keukens

Gromax

Gromax

Me broer

Me broer

Plugers montage

Plugers montage

Vliko

Vliko

mkb assistent

mkb assistent